Výzvy pro autory

ProInflow 2013
Od roku 2013 ProInflow ruší tématická čísla - autoři a autorky mohou zasílat své texty týkající… » více o výzvě

Chci publikovat
na ProInflow

» archiv výzev

Aktuální číslo časopisu ProInflow

5. ročník, speciální číslo, 2013
Speciální číslo 2013

ProInflow Speciál 2013 je výsledkem spolupráce dvou knihovnických škol – KISK FF MU a ÚISK FF UK. Hlavním cílem je představit témata, kterými se zabývají kolegové na ÚISK – jak pedagogové, tak studenti doktorského studia. Jedná se o výběr témat, který, jak věříme, pomůže všem čtenářům ProInflow udělat si představu o tom, jak široký záběr může mít informační věda.
Najdete tu zejména následující typy článků, resp. výsledků výzkumné práce: 1) dílčí výsledky probíhajících vědeckých projektů; 2) dílčí výsledky výzkumu v rámci doktorských témat zpracované v týmu školitel-doktorand a 3) dílčí výsledky výzkumu v rámci doktorských témat zpracované samotnými doktorandy.

PDF verze celého čísla

Editorial

Editorial
Hana Landová, Barbora Drobíková

celý článek   PDF verze článku

Původní recenzované statě

Konceptuální model informace a FRBR
Jiří Souček, Martin Souček, Barbora Drobíková

V příspěvku je navržen konceptuální model vnitřní struktury informace jakožto entitní struktury reálného světa. Autoři neusilují o definici informace. Neptají se, co je informace, ale jaká je její struktura. K návrhu struktury informace bylo využito konceptuálního modelování. Je zde proto uveden stručný úvod do konceptuálního modelování ve smyslu počítačové vědy a je ukázáno, že konceptuální modely je možné chápat jako součást Aplikované logiky. Je vytvořen konceptuální model informace. Následně je vymezena určitá analogie mezi Konceptuálním modelem informace a FRBR modelem bibliografického záznamu. Vztah informace a subjektu a dynamická stránka pojmu informace jsou záměrně z modelu vynechány.

celý článek   PDF verze článku

České termíny pro věcné pořádání informací po 40 letech: Příspěvek k terminologické diskusi
Helena Kučerová

Studie reaguje na nové paradigma organizace informací a znalostí v 21. století a snaží se posoudit, zda mu ještě odpovídá česká terminologie věcného pořádání. Analyzovány a revidovány jsou tyto termíny: pořádání informací (věcné, systematické, předmětové) a selekční jazyk (předmětový, systematický). Ty byly zavedeny do české odborné terminologie především zásluhou Blahoslava Kováře v 70. letech 20. století a počátkem 21. století byly potvrzeny v České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy (TDKIV). Analýza vychází ze studia teoretické literatury věnované pojmové a terminologické základně oboru. Využívá metodiku modelování a provádí komparaci Kovářova procesního modelu s návrhem aktualizovaného modelu pořádání znalostí, přizpůsobeného změněnému paradigmatu. Kovářův model chápe věcné pořádání jako subproces vstupního a výstupního zpracování v rámci lineární komunikace v informačním systému. Navržený aktualizovaný model představuje rozšířené pojetí organizace znalostí jako procesu, realizovatelného na více místech životního cyklu informace, v informačním systému i mimo něj, v nelineárním kontextu síťového prostředí.

celý článek   PDF verze článku

CEP – méně známý sourozenec RIV
Tomáš Chudlarský, Jan Dvořák

Centrální evidence projektů (CEP) je jednou z komponent Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI). V příspěvku tuto oblast představujeme - popisujeme rozsah sbíraných údajů v CEP, režim jeho aktualizace a vazby na další informace. Demonstrujeme, že CEP je velmi důležitým informačním zdrojem údajů o výzkumu, vývoji a inovacích. Na jeho základě vytváříme analýzy finančních toků a kapacit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Zkoumáme také regionální aspekty účelového financování výzkumu. Popisujeme, že je možné použít CEP k výpočtu hodnot některých scientometrických indikátorů.

celý článek   PDF verze článku

Otevřený přístup k vědecké literatuře: případová studie pro obor Organizace informací a znalostí
Eva Bratková

Přístup k vědecké literatuře v režimu „Open access“ je již řadu let intenzivně propagován a podporován řadou organizací a institucí po celém světě. Cílem průzkumu a dané případové studie je na konkrétním příkladu oboru Organizace informací a znalostí (angl. Knowledge Organization) zjistit, jak velký objem této literatury je v současnosti skutečně volně dostupný v rámci celkové elektronické dostupnosti (včetně komerční), a analyzovat a vyhodnotit jednotlivé formy této dostupnosti, od forem legálních až po formy nelegální. Analyzovány budou vybrané relevantní příklady zdrojů. Případová studie vychází z rozsáhlejší bibliografické databáze literatury a dalších zdrojů z daného oboru, jež byly publikovány nebo vytvořeny hlavně v posledních 30 letech. Menší množství významných zdrojů pochází z minulosti. Výsledek základní rešerše byl zpracován ve formě pracovní strukturované bibliografické databáze v rámci výzkumného úkolu NAKI -- Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí (DF13P01OVV013). Přídavné údaje o dostupnosti, zejména elektronické, byly doplňovány pomocí vybraných informačních zdrojů (internetových vyhledávačů, souborných katalogů, portálů elektronických zdrojů). Zahrnutá literatura se v jádrové části obsahově týká oboru informační vědy, ale v souladu se současným pojetím oboru Organizace informací a znalostí zasahuje i do příbuzných oborů, jako jsou počítačová věda, lingvistika, sémantika, znalostní management aj. Dostupnost literatury je vyhodnocena bibliometrickou metodou, dílčí formy elektronické dostupnosti, zejména té otevřené, jsou kvalitativně interpretovány.

celý článek   PDF verze článku

Efektivita kategorií videozáznamů na volně dostupných videoportálech
Ondřej Voců

Cílem studie je stanovení míry efektivity kategorií videí volně dostupných videoportálů. Pro uvedení do problematiky poslouží výsledky analýzy kategorií volně dostupných videoportálů (YouTube, Dailymotion, Vimeo a Metacafe). Po stanovení jádrových kategorií studie představí výsledky kvantitativního výzkumu vzorku videozáznamů, majícího podobu základních statistických šetření na přítomnost různých jevů. Primárně bude sledováno správné zařazení videozáznamu v kategoriích volně dostupného videoportálu, doplňkově také stanovení relevance videozáznamů vzhledem k rešeršnímu dotazu, určení multiplicity videozáznamů a zjištění dohledatelnosti uživatelů vystavujících videozáznamy. Výzkumný vzorek videozáznamů byl stanoven na základě precizně formulovaných rešeršních dotazů, jež byly jednotné pro všechny volně dostupné videoportály. Studie bude rovněž obsahovat autorská doporučení a náměty nejen ke kategoriím volně dostupných videoportálů.

celý článek   PDF verze článku

Specifika poskytování služeb romským uživatelům ve veřejných knihovnách ČR a možnosti rozvoje těchto služeb
Kateřina Nekolová

Článek se věnuje tématu práce veřejných knihoven s romskou menšinou, představí vývoj romské literatury, nabídku romských médií a praxi ze zahraniční knihovny v oblasti s vysokým procentem romských obyvatel. V České republice žije podle posledního sčítání lidu kolem 13 000 Romů, reálné odhady jsou však až dvacetinásobně vyšší. Velká část romského obyvatelstva žije v podmínkách sociálního vyloučení a mezi veřejností panují velmi negativní předsudky ohledně této menšiny. Veřejné knihovny jako vzdělávací a kulturní instituce mohou přispět ke zlepšení této situace. Zatím u nás neexistuje jednotný přístup k této cílové skupině. Vlajkovou lodí je ve zmiňované oblasti Knihovna města Ostravy, která v rámci projektu Romaňi kereka – Romský kruh zřídila speciální pobočku ve čtvrti Vítkovice. Mnoho veřejných knihoven také působí v oblastech s vysokým procentem romských obyvatel, nedeklarují však otevřeně zaměření na romské uživatele. Pokud se o nějakých akcích pro Romy informuje, jedná se především o programy pro dětské uživatele. Ze zahraničních knihoven jsou jako příklad uvedeny dvě knihovny ve španělské Barceloně.

celý článek   PDF verze článku

Management a marketing informačních služeb na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK
Michaela Dombrovská

Článek pojednává o praktických aplikacích při výuce základů managementu a marketingu na oblast informačních služeb. Jsou podána specifika informačních služeb z hlediska klasického dělení služeb v oblasti marketingu a managementu v kontextu oboru informační věda a knihovnictví. Poté jsou probírány informační přesahy managementu i marketingu, se zvláštním důrazem na oblast komunikace a sdílení informací. Článek je doplněn o praktické příklady z výuky managementu informačních služeb a marketingu informačních služeb na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

celý článek   PDF verze článku

Průzkum informačního chování uživatelů knihovny 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze
David Horváth

Příspěvek shrnuje výsledky kvantitativního průzkumu provedeného mezi studenty a pracovníky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Hlavním cílem je podat přehled o jejich informačním chování a zjistit informovanost o tzv. nadstavbových službách, které jsou v rámci knihovny nabízeny. Jedná se převážně o služby referenční, rešeršní, meziknihovní, vzdělávací, propagační. Příspěvek srovnává informační chování jednotlivých uživatelů, využívání nadstavbových služeb, používání sociálních sítí, hodnocení výuky informační gramotnosti. Závěrečná část průzkumu, tentokrát kvalitativního charakteru, shrnuje náměty a připomínky uživatelů k jednotlivým činnostem knihovny.

celý článek   PDF verze článku